BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Ogłoszenia bieżące

Aktualne przetargi na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.
O G Ł O S Z E N I E

RADA NADZORCZA
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubsku ul. XX-lecia 3

zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne, jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki.


1. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
 1. objęcie badaniem metodą weryfikacji ksiąg rachunkowych za 2014 r.,
 2. wymagany termin zakończenia badania: 30 kwietnia 2015 r.,
 3. biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz - jeżeli będzie to konieczne - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień
  i informacji. O terminie posiedzeń biegły będzie powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Oferta powinna zawierać:
 1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy,
 3. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 4. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem
  z badania tego sprawozdania,
 5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 6. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, harmonogramu prac,
 7. kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej oferenta.

3. Pisemne oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Oferta na badanie sprawozdania finansowego   za    rok    obrotowy   2014"    na   adres    Spółki   Przedsiębiorstwo   Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o., ul. XX-lecia 3, 68-300 Lubsko lub złożyć w sekretariacie Spółki do dnia 17.10.2014 r. do godziny 13:00.
Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie do dnia 31.10.2014 r. w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty
oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych.


1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Pobierz plik


2. 15-lecie PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
Artykuł opublikowany w Magazynie Lubskim: Pobierz artykuł


3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2014

Harmonogram wywozu dla m. Lubsko - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu dla m. Lubsko - zab. wielorodzinna (odbiór 2x w tyg.)

Harmonogram wywozu dla m. Lubsko - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko

Harmonogram wywozu dla m. Jasień - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu dla m. Jasień - zabudowa jednorodzinna

Harmonogram wywozu dla Gminy Jasień - rejon I

Harmonogram wywozu dla Gminy Jasień - rejon II

Harmonogram wywozu dla Gminy Brody

Harmonogram wywozu dla Gminy Tuplice

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - miasto Lubsko (wrzesień 2014)

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - gmina Lubsko (wrzesień 2014)

Harmonogram wywozu dla firm z terenu Gminy Lubsko, Brody, Tuplice, JasieńK O M U N I K A T

Informuje się, że przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 20:00 i w soboty  od  7:00  do  16:00.

Punkt prowadzi m.in. zbiórkę:
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne
- szkło
- odpady zielone
- zużyte opony
- przeterminowane leki
- zużyty sprzęt RTV i AGD
- meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A

Informuje się, że Spółka  dysponuje nowymi plastikowymi pojemnikami typu MGB o pojemności 120l w cenie 125 zł brutto. W   celu   zakupienia   pojemnika   należy   zgłosić   się  do  tut.  Spółki  przy  ul. Traugutta 3 (tel. 68-457-77-30 lub 68-457-77-31).

Zarząd Spółki


A P E L

Apeluje się do mieszkańców, żeby przy pojemnikach ogólnie dostępnych nie zostawiać starych mebli, telewizorów, czy innych sprzętów gospodarstwa domowego. Taka czynność nie jest zgodna z regulaminem. Odbiór takich odpadów odbędzie się we wrześniu br. /szczegółowy harmonogram powyżej/. Jednocześnie apeluje się, aby przed wrzuceniem do pojemników lub worków dobrze zgniatać butelki PET.

Zarząd Spółki


W Ł A Ś C I C I E L E       N I E R U C H O M O Ś C I

Informuje się mieszkańców i firmy, że pojemniki i worki do selektywnej zbiórki w dniu ich odbioru należy wystawić przed posesję w miejscu widocznym dla pracowników i operatora przed godz. 7:00. Zawiązane worki należy wystawiać po ich wypełnieniu w ok. 80%.
Pojemniki należy ustawiać w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych w bliskiej odległości od utwardzonej drogi.

Cennik  za  usługę  odbioru  gruzownika  przeznaczonego  do  odbioru  odpadów  budowlanych  znajduje  się w zakładce "Cennik".

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych z terenu Lubska, którzy korzystali dotychczas z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia od dnia 01 lipca br. odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A


Uchwała Nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Pobierz plik


4. Wykaz lokalizacji zestawów pojemników 1100l do selektywnej zbiórki odpadów, tj. na plastik, makulaturę i szkło /punkty mobilne PSZOK/

 1. ul. 22-go Lipca /parking/
 2. ul. Chopina /wjazd od ul. E. Plater 34/
 3. ul. Reja /parking/
 4. ul. Krakowskie Przedmieście /parking/
 5. ul. Warszawska x Poznańska
 6. ul. Przemysłowa x Klonowa
 7. ul. Gazowa


5. Wykaz posiadanego sprzętu i środków transportowych

- samochód bezpyłowy Jelcz SM-200 - szt.2
- samochód bezpyłowy Volvo
- samochód bezpyłowy Renault -szt.2
- Samochód bezpyłowy DAF - szt.2
- samochód Star - hakowiec
- samochód MAN - hakowiec
- zamiatarka
- samochód Jelcz - piaskarko-solarka
- pojazd Unimog
- samochód dostawczy Ford
- samochód specjalny Ford
- wózek widłowy
- ciągnik
- przyczepa skrzyniowa - szt.2


6. Utrzymanie czystości w mieście

        Informuje  się,  że  realizowane  są  zadania  w  zleconym  zakresie  dodatkowo  w  dni  wolne  od  pracy tj. w soboty, niedziele i święta dotyczące utrzymania czystości nawierzchni ulic dróg gminnych, placów oraz chodników.