BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Ogłoszenia bieżące

Aktualne przetargi na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.
K O M U N I K A T

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. w Lubsku informuje, że od lipca 2015 r. został zmieniony numer telefonu celem zgłaszania  awarii po  godzinie  15:00 i w   weekendy  na 68 457 77 30. Bezpośrednio awarie można zgłaszać na portierni przy ul. Traugutta 3.
Powyższe podyktowane zostało zmianą systemu dozoru obiektu przy ul. XX-lecia 3 na system alarmowy.

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A

Informuje się, że od października br. będzie funkcjonować jako ostatnia obecnie modernizowana kotłownia miałowa położona przy ul. Łąkowej, która będzie opalana gazem. Proces modernizacji posiadanych przez Spółkę kotłowni trwał kilkanaœcie lat. Modernizacje kotłowni przyczyniły się do poprawy jakości powietrza oraz wpłynęły na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

Zarząd Spółki


K O M U N I K A T

Ponownie przypomina się, że takie odpady jak stare meble, zużyty sprzęt AGD, itp. należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się przy ul. Traugutta 3 w Lubsku, które przyjmowane są nieodpłatnie. PSZOK czynny jest w dni robocze w godz. od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00. Regulamin z jego korzystania znajduje się na naszej stronie internetowej oraz na stronie www.um.lubsko.pl.

Zarząd Spółki


K O M U N I K A T

Również w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko ponownie przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych, którzy korzystają z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki


K O M U N I K A T

Informuje się, że tut. Spółka świadczy usługi mycia i dezynfekcji pojemników przeznaczonych do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji i na odpady opakowaniowe. Usługę można zlecić w Biurze Obsługi Klienta przy ul.Traugutta 3 w Lubsku tel. 68 457-77-31. Stawki brutto za mycie i dezynfekcję pojemników wynoszą odpowiednio:

- pojemniki 110l i 120l - 11,50 zł/szt.
- pojemniki 240l - 15,50 zł/szt.
- pojemniki 660l i 1100l - 25,50 zł/szt.

Zarząd Spółki


K O M U N I K A T

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. w Lubsku informuje, że w roku bieżącym po kilkuletniej przerwie będzie jedyną firmą świadczącą kompleksową usługę utrzymania czystości na terenie m. Lubska, tj. zarówno w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych, jak i gminnych.

Zarząd Spółki


1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Pobierz plik Plik w formacie .pdf


2. 15-lecie PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
Artykuł opublikowany w Magazynie Lubskim: Pobierz artykuł Plik w formacie .pdf


3. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2015:

Miasto Lubsko - zabudowa wielorodzinna Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zab. wielorodzinna (odbiór 2x w tyg.) Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Trzebiel Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Brody Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla firm z terenu Gminy Lubsko, Brody, Tuplice, Jasień Plik w formacie .pdf

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - miasto Lubsko - II półrocze Plik w formacie .pdf

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - gmina Lubsko - II półrocze Plik w formacie .pdf


Zasady prawidłowej segregacji odpadów Plik w formacie .pdfK O M U N I K A T

Informuje się, że przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 20:00 i w soboty  od  7:00  do  16:00.

Punkt prowadzi m.in. zbiórkę:
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne
- szkło
- odpady zielone
- zużyte opony
- przeterminowane leki
- zużyty sprzęt RTV i AGD
- meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A

Informuje się, że Spółka  dysponuje nowymi plastikowymi pojemnikami typu MGB o pojemności 120l w cenie 125 zł brutto. W   celu   zakupienia   pojemnika   należy   zgłosić   się  do  tut.  Spółki  przy  ul. Traugutta 3 (tel. 68-457-77-30 lub 68-457-77-31).

Zarząd Spółki


W Ł A Ś C I C I E L E       N I E R U C H O M O Ś C I

Informuje się mieszkańców i firmy, że pojemniki i worki do selektywnej zbiórki w dniu ich odbioru należy wystawić przed posesję w miejscu widocznym dla pracowników i operatora przed godz. 7:00. Zawiązane worki należy wystawiać po ich wypełnieniu w ok. 80%.
Pojemniki należy ustawiać w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych w bliskiej odległości od utwardzonej drogi.

Cennik  za  usługę  odbioru  gruzownika  przeznaczonego  do  odbioru  odpadów  budowlanych  znajduje  się w zakładce "Cennik".

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych z terenu Lubska, którzy korzystali dotychczas z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A


Uchwała Nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Pobierz plik Plik w formacie .pdf


4. Wykaz lokalizacji zestawów pojemników 1100l do selektywnej zbiórki odpadów, tj. na plastik, makulaturę i szkło /punkty mobilne PSZOK/

  1. ul. 22-go Lipca /parking/
  2. ul. Chopina /wjazd od ul. E. Plater 34/
  3. ul. Reja /parking/
  4. ul. Krakowskie Przedmieście /parking/
  5. ul. Warszawska x Poznańska
  6. ul. Przemysłowa x Klonowa
  7. ul. Gazowa


5. Wykaz posiadanego sprzętu i środków transportowych

- samochód bezpyłowy Jelcz SM-200 - szt.2
- samochód bezpyłowy Volvo
- samochód bezpyłowy Renault -szt.2
- Samochód bezpyłowy DAF - szt.2
- samochód Star - hakowiec
- samochód MAN - hakowiec
- zamiatarka
- samochód Jelcz - piaskarko-solarka
- pojazd Unimog
- samochód dostawczy Ford
- samochód specjalny Ford
- wózek widłowy
- ciągnik
- przyczepa skrzyniowa - szt.2


6. Utrzymanie czystości w mieście

        Informuje  się,  że  realizowane  są  zadania  w  zleconym  zakresie  dodatkowo  w  dni  wolne  od  pracy tj. w soboty, niedziele i święta dotyczące utrzymania czystości nawierzchni ulic dróg gminnych, placów oraz chodników.