tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Kształtowanie cen za świadczenie usług

Bezpośredni wpływ na kształtowanie cen i stawek opłat stosowanych przez Spółkę ma Rada Miejska w Lubsku. Ceny i stawki opłat za usługi z zakresu dostarczania ciepła od IV kw. 2008 r. zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.
Taryfa dla ciepła, obowiązująca od roku 2016 - Pobierz plik Plik w formacie .pdf

Uchwała Nr LIII/286/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dn. 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Pobierz plik Plik w formacie .pdf


Zapraszamy do korzystania z usług w zakresie:

- utrzymanie czystości chodnika letnie - 1,30 zł/m²/m-c brutto
- utrzymanie czystości chodnika zimowe - 2,75 zł/m²/m-c brutto
- utrzymanie czystości chodnika całoroczne - 1,10 zł/m²/m-c brutto

Kontakt - ZUKiT przy ul. Traugutta 3, tel. 68-457-77-31 lub 660-545-911.


Cennik usług wykonywanych przez Sekcję Remontową oraz Zakład Usług Komunalnych i Transportu:

L.p. Nazwa wykonywanej usługi J.m. Cena netto
SEKCJA REMONTOWA
1. Oplombowanie wodomierza szt.
2 szt.
 
18,52 zł
25,00 zł
(5 zł za każdy następny)
2. Usługi szklarskie
a) szkłem gładkim:
- do 0,50
- powyżej 0,50
b) szkłem wzorzystym:
- do 0,50
- powyżej 0,50
c) szkłem zbrojeniowym
- do 0,50
- powyżej 0,50
 
 


 


 


 
 
96,20 zł
88,30 zł
 
98,80 zł
88,30 zł
 
113,30 zł
102,00 zł
3. Czyszczenie kanalizacji samoch. WUKO
- w dni robocze po godz. 15:00 +50%
- w dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta +100%
godz. 185,30 zł
4. Czyszczenie kanalizacji ręcznie godz.
 
16,50 zł
+narzuty wg zarz.4/16
(ze zmianami)
5. Czyszczenie kanalizacji za pomocą
spirali elektrycznej
godz.
następna i kolejne
80,00 zł
60,00 zł
6. Zagęszczarka z obsługą godz. 65,00 zł
7. Jednorazowe usunięcie sopli z jednego budynku
a) z wykorzystaniem podnośnika koszowego:
- do 0,5 godz. pracy pracowników
- od 0,5 -1,0 godz. pracy pracowników
- następna i kolejne godz. pracy
b) bez wykorzystania podnośnika koszowego:
- do 0,5 godz. pracy pracowników
- od 0,5 -1,0 godz. pracy pracowników
- następna i kolejne godz. pracy
 
 
godz.
godz.
godz.
 
godz.
godz.
godz.
 
 
40,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
 
30,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
8. Odśnieżanie dachów:
a) dachy płaskie
b) dachy spadziste
 
godz.
godz.
 
40,00 zł
50,00 zł
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTU
1. Samochód dostawy do 3,5 t km 4,50 zł
2. Ciągnik z przyczepą godz. 85,00 zł
3. Koparko-ładowarka-ciągnik godz. 100,00 zł
4. Ręczny załadunek nieczystości 40,00 zł
5. Pojazd specjalistyczny bezpyłowy godz. + km 100 zł + 5,50 zł
6. Usługi warsztatowe godz. 45,00 zł
7. Mechaniczne zamiatanie placów godz. 160,00 zł
8. Posypywanie piaskarką łącznie z materiałem
uszorstniającym (min. 0,5 godz.)
godz. 250,00 zł
(poza granicami
Lubska +4,50 zł/km)
9. Koszenie mechaniczne godz. 50,00 zł
10. Postojowe godz. 35,00 zł
11. Odbiór gabarytów w zależności od
wielkości gabarytu
15,00 - 35,00 zł
12. Podnośnik koszowy z obsługą (1 pracownik) godz.
następna i kolejne
 
 
 
 
100,00 zł
90,00 zł
(poza granicami Lubska
+4,00 zł/km)
(dodatkowy pracownik
+50,00 zł/godz)Wynajem kontenerów przez Zakład Usług Komunalnych i Transportu

Stawkę za usługę jednorazowego odbioru kontenera należy stosować w wysokości określonej odpowiednio:

1. Usługa transportowa kontenera objętego pozwoleniem na odbiór odpadów wg tabeli:

Rejon odbioru Bez względu na wypełnienie kontenera
Miasto Lubsko 150,00 zł netto
+ koszt za przyjęcie na składowisku*
Gmina Brody 100,00 zł netto + 5,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Jasień 100,00 zł netto + 5,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Lubsko
(teren wiejski)
100,00 zł netto + 5,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Tuplice 100,00 zł netto + 5,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku

*Uwaga: Ryczałt - 150,00 zł netto /transport na trasie: baza - odbiór kontenera - stacja przeładunkowa ZZO Sp. z o.o. w Lubsku - baza/

Przy rozładunku kontenera poza stacją przeładunkową ZZO Sp. z o.o. w Lubsku dolicza się dodatkowo transport po 5,50 zł netto za km.

2. Koszt przyjęcia odpadów na składowisku - w zależności od rodzaju odpadu - wg aktualnego cennika stawek opłat w RIPOK w Marszowie.

3. Ponadnormatywna ilość odpadów /jednorazowo w kontenerze o pojemności 7m³ może znajdować się maksymalnie 1000kg odpadów/ - dodatkowa opłata doliczona wg wzoru:

aktualna stawka za przyjęcie
odpadów na składowisku
    x     ponadnormatywna waga odpadów
zgromadzonych w kontenerze
/potwierdzona dowodem ważenia na składowisku/


Stawki opłat w RIPOK w Marszowie na 2019 rok
Rodzaj odpadów Kod odpadów Netto
[PLN/Mg]
VAT 8% Brutto
[PLN/Mg]
Odpadowa masa roślinna 02 01 03 300,00 24,00 324,00
Odpady z polerowania i wykańczania 04 01 09 350,00 28,00 378,00
Inne niewymienione odpady 04 01 99 350,00 28,00 378,00
Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 04 02 22 350,00 28,00 378,00
Inne niewymienione odpady 04 02 99 350,00 28,00 378,00
Zużyte opony 16 01 03 450,00 36,00 486,00
Zużyte opony o śr. powyżej 120 cm 16 01 03 600,00 48,00 648,00
Tworzywa sztuczne 16 01 19 400,00 32,00 432,00
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 50,00 4,00 54,00
Gruz ceglany 17 01 02 50,00 4,00 54,00
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 150,00 12,00 162,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 200,00 16,00 216,00
Tworzywa sztuczne 17 02 03 300,00 24,00 324,00
Odpadowa papa 17 03 80 500,00 40,00 540,00
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 50,00 4,00 54,00
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 600,00 48,00 648,00
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 17 09 04 500,00 40,00 540,00
Skratki 19 08 01 300,00 24,00 324,00
Zawartość piaskowników 19 08 02 300,00 24,00 324,00
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 300,00 24,00 324,00
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 19 12 12 400,00 40,00 440,00
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 500,00 48,00 548,00
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 220,00 17,60 237,60
Gleba ziemia w tym kamienie 20 02 02 50,00 4,00 54,00
Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 02 03 100,00 8,00 108,00
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 272,00 21,76 293,76
Odpady z targowisk 20 03 02 300,00 24,00 324,00
Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 300,00 24,00 324,00
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 04 300,00 24,00 324,00
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 300,00 24,00 324,00
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 272,00 21,76 293,76
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 500,00 40,00 540,00